Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OmniSan Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-305, ul. Stefana Jaracza 75H

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można pisemnie kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail biuro@omnisan.pl oraz na w/w adres siedziby.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi w naszej placówce, w celu umożliwienia i dokonywania świadczeń medycznych, a także w celach statystycznych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b oraz art. 9 ust. 2 lit a, h RODO.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe, w tym dokumentacja medyczna, będą przechowywane przez okres wynikający z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania przez OmniSan Sp. z o.o. świadczeń medycznych zgodnie z odnośnymi przepisami. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości skorzystania z usług medycznych.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w oparciu o Pani/Pana zgodę i stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych, a odbiorcą zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem),
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi dotyczącej naruszenia przepisów RODO odnośnie przetwarzania swoich danych osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres serwisu internetowego, z którego pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu, dane wpisywane do formularzy. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika serwisu internetowego. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych podmiotów, m.in. Facebook, Google, YouTube, PayU. Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie danych zewnętrznym podmiotom. Administrator danych osobowych nie otrzymuje od firm zewnętrznych informacji o celu i zakresie gromadzonych danych jak również sposobie ich wykorzystania. Najczęściej wykorzystywane usługi podmiotów zewnętrznych:

  • Plugin Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irleand): Plugin łączy użytkownika z profilem typu Fanpage na serwerze Facebook’a. Facebook może wówczas uzyskać informacje o adresie IP użytkownika odwiedzającego serwis internetowy.
  • Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irleand): Mechanizm analizy usług sieciowych Google Inc., umożliwia m.in. przygotowanie raportów dotyczących korzystania z serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez podmioty zewnętrzne, a także praw użytkownika w tym zakresie i sposobów ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności tych podmiotów.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego, a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Użytkownik serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości. Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.